PARQUET STOCK IMPORT
DAVIDE MANGONE
show room

Via Tiburtina, 842/a - Roma
Tel 06 83503568
Cell. 339 7259896 / 392 7282672
info@parquetstockimport.com
Home Chi Siamo Servizi Dove Siamo Contatti e Orario
 

MERBAU ZAIRE
NOME BOTANICO: XXXXXX.
ALTRE DENOMINAZIONI: XXXXXXX.
NOME IMPROPIO: XXXXXX.
ZONA DI CRESCITA: XXXXXXXX.
COLORE DURAME: DXXXXXXXXX.
STRUTTURA ISTOLOGICA: Tessitura CXXXXXXXXX.
OSSIDAZIONE: XXXXX
DURABILITĀ: XXXXX